יום שלישי, 14 במאי 2013

חובת דיווח במקרה של התעללות בזקנים: דוח חדש בנושא

בימים אלה יצא לאור דוח חדש, בפרסום משרד הרווחה והשירותים החברתיים, שנכתב על ידי עבדכם הנאמן, פרופ' ישראל (איסי) דורון, בעזרת שני עוזרי מחקר מצויינים, עו"ד זיו מגור ועו"ד יפעת נחליאלי-אורן, בנושא "חובת הדיווח בישראל".
להלן סיכום ממצאי הדוח:

מסקנות עיקריות של המחקר
v     בראש ובראשונה, למרות שחלפו יותר מ- 20 שנים מאז חקיקת התיקון לחוק שהטיל את חובת הדיווח, נמצא כי היקף המחקר האמפירי הישראלי הבוחן ומעריך באופן ישיר ובלתי תלוי את מידת ההשפעה של התיקון לחוק על המציאות החברתית והמקצועית, במיוחד בכל הנוגע לבגירים, הינו מצומצם ומוגבל.
v     המידע ביחס לתוצאת ההתערבות בעקבות הפעלת חובת הדיווח -- במיוחד בכל הנוגע לחובת הדיווח כלפי בגירים - הינו חלקי, ואינו מרוכז בצורה מסודרת ונגישה ברשות ציבורית אחת. למרות קיומם של מאות מאמרים אקדמיים בנושא בארץ ובעולם, ולמרות קיומם של עשרות מחקרים אמפיריים המתייחסים במישרין לסוגיית חובת הדיווח, לא נמצא מחקר שהתיימר או ניסה להעריך באופן ישיר את מידת ההשפעה של חובת דיווח על צמצום היקף תופעת ההתעללות בקטינים ובמבוגרים חסרי ישע, או במילים אחרות, השפעת חובת הדיווח על מידת האפקטיביות בטיפול והתמודדות עם התופעה בהשוואה לדרכי התערבות חלופיות.
v     בתחום חובת הדיווח אודות קטינים, ישנם בישראל נתונים אמפיריים המצביעים על עליה ניכרת בשיעורי הדיווח בעקבות חקיקת החוק, וישנן עדויות של אנשי מפתח המצביעים על התרומה המשמעותית שהייתה להוספת חובת הדיווח על מכלול התפיסה ועיצוב המדיניות החברתית והמקצועית בנושא. יחד עם זאת, מבחינה אמפירית, אין נתונים דומים ביחס לחסרי ישע מבוגרים. כמו כן אין בנמצא תשתית מספקת -- לא בארץ ולא בעולם -- המאפשרת לתת נכון להיום תשובה חד משמעית וברורה ביחס למידת ההשפעה של הטלת חובת דיווח על שינוי חברתי בתחום הזיהוי, הטיפול, והמניעה של תופעת ההתעללות וההזנחה בקטינים ומבוגרים חסרי ישע בהשוואה לחלופות מדיניות אחרות (כגון מדיניות המבוססת על דיווח וולונטרי, על חובת יידוע - החובה לספק מידע לקורבנות אודות זכויותיהם - או חינוך ציבורי).

המלצות לעתיד
v     בהינתן מגבלות הידע שתוארו לעיל, ההמלצות שפורטו התבססו על ההערכה של עורכי הדוח את החומר הרב שנסקר כדלקמן :
א. דיון ציבורי: בחלוף יותר מעשרים שנים מאז תיקון החוק הפלילי בישראל והוספת חובת הדיווח על התעללות בקטינים ומבוגרים חסי ישע, ועל רקע חילוקי דעות הנובעים מתפיסות נורמטיביות שונות אודות ההשלכות שלו, הגיעה העת לעורר דיון ציבורי מחודש בהסדרה החוקית בתחום חובת הדיווח מתוך מטרה לבחון ולשקול את מידת הצורך בביצוע רפורמה חקיקתית בתחום. בדיון ציבורי שכזה צריכים באופן טבעי לקחת חלק כל הגופים והארגונים המעורבים בתחום, לרבות גופים וארגונים שקולם כמעט שלא נשמע בהליך החקיקה המקורי (דוגמת ארגוני זכויות זקנים, או ארגוני זכויות אנשים עם מוגבלויות).
ב. איסוף נתונים: יש חשיבות לאיסוף נתונים מסודר, מוסדי ופורמלי בכל הנוגע ליישום  חובת הדיווח מכוח החוק על מנת לאפשר הערכה יותר אובייקטיבית ומבוססת שלו. במסגרת זו יש חשיבות רבה לשיתוף פעולה בין-משרדי ובין-ארגוני, ויצירת מאגר מידע מרכזי, אחיד, ונגיש. 
ג. מחקר: יש חשיבות וצורך בקידום, בעידוד ובמימון מחקרים אמפיריים להערכת מידת ההשפעה וההשלכות של הטלת חובת דיווח, וכן של השימוש וההשפעה של ועדות הפטור, כל זאת הן ביחס לקטינים והן ביחס למבוגרים וזקנים;
ד. הגדרת מושגים: יש צורך בהמשך הפעילות בתחום ההבהרה והאחדה של פרשנות מושגי היסוד הקשורים לחובת הדיווח, תוך העצמת פעילויות ההטמעה והיישום בשטח של המסמכים שהוכנו בנדון; 
ה. חינוך והכשרה מקצועית: קיים צורך בהמשך הפעילויות הקיימות ואף הרחבתן בתחום החינוך, ההכשרה המקצועית והעלאת המודעות בציבור ובקרב אנשי מקצוע בכל הנוגע לחובת הדיווח, משמעותה, תוכנה וגבולותיה;
ו. האתגרים הנלווים לחובת הדיווח: יש להכיר בכך כי הטלת חובת הדיווח כשלעצמה לא מונעת את תופעת ההתעללות בקטינים וחסרי ישע, וכי יש להקצות משאבים כלכליים ומקצועיים הולמים ומתאימים לרשויות הרווחה המופקדות על מתן המענה לאחר קבלת הדיווח.

סיכום והמלצות עיקריות בתחום החקיקה
במסגרת הדיון הציבורי המחודש בהסדרה חקיקתית של חובת הדיווח, יש צורך לדעת מחברי נייר עמדה זה לשקול  את כיווני מדיניות החקיקה החלופיים הבאים:
 המלצה 1: יש מקום לפצל מבחינה חקיקתית בין ההסדרה של חובת הדיווח במקרי התעללות בקטינים לבין חובת הדיווח במקרי התעללות במבוגרים חסרי ישע. מדובר באוכלוסיות שונות לחלוטין, ויש "לתפור" פתרון חקיקתי ייחודי ושונה לכל אחת מהן בנפרד.
 המלצה 2: בעקרון, יש מקום להותיר בעינה את חובת הדיווח ביחס לקטינים. יחד עם זאת, מומלץ להקים צוות חשיבה בין-משרדי ורב-מגזרי אשר יבחן את האפשרות להמליץ על ביצוע שינויים/תיקונים חקיקתיים נקודתיים שיתמקדו בנקודות התורפה שהתגלו לאורך השנים בהסדר הקיים.
 המלצה 3: יש מקום לשקול לבטל את חובת דיווח על חסרי ישע בגירים במתכונתה הנוכחית, ובמקביל לעצב, תוך שיתוף פעולה בין-משרדי ורב-מגזרי, הסדרה חוקית חדשה וייחודית אשר תיתן מענה להיבטים הייחודיים של אוכלוסייה זו.   


לדוח המלא (פול-טקסט), ראו הקישור הבא:
יום חמישי, 2 במאי 2013

עתירה לבגצ בגין העדר פיקוח על אפוטרופסים

עמותת המשפט בשירות הזיקנה הגישה ביום 22.4.13 עתירה לבג"צ נגד האפוטרופוס הכללי ונגד משרד הרווחה כנגד היעדר פיקוח והכשרה של אפוטרופוסים הממונים לטיפול בחסויים.
בעתירה טענה העמותה כי זכותם של אנשים שמונה להם אפוטרופוס, זקנים וחסויים אחרים, לקבל טיפול מסור, איכותי ומקצועי ולהיות בטוחים כי האפוטרופוס שהתמנה בעניינם קיבל הדרכה והכשרה ופעולותיו מפוקחות הן לגבי ניהול הכספים והם לגבי טיב הטיפול האישי אותו הוא מעניק. עוד נטען כי למיטב ידיעת העותרת, ובהתבסס הן על דוחות מבקר המדינה, והן על התבטאויות מצד המשיבים עצמם -  זה אינו המצב השורר היום: הפיקוח שמפעילים המשיבים הינו חלקי בלבד, נוגע לענייני הניהול הכספי בלבד, אינו כולל הכשרה או סטנדרטים מקצועיים-טיפוליים מצד יחידים ותאגידים, ויוצר מציאות של "כשל פיקוח" במסגרתו חסויים וחסרי ישע אשר מונו להם אפוטרופוסים אינם זוכים להגנה ולטיפול הראויים.
עתירה זו הוגשה לאור פניות רבות המגיעות לידי העמותה ולאור המלצות מבקר המדינה בדוחותיו בשנים האחרונות (1991, 2003, 2012) אשר במסגרתם חזר והתריע על הפגיעה בזכויות החסויים והיעדר מענה מצד המשיבים לפגיעה זו. כלשונו של מבקר המדינה, מדובר בהפקרת החסויים על ידי המדינה ולמרות העובדה שחלפו למעלה מ-20 שנים מאז המלצותיו הראשונות בעניין, עדיין הפיקוח אינו ראוי ולא ניתנה תגובה הולמת לעניין על ידי המשיבים
על רקע כישלונם המתמשך וארוך השנים של המשיבים, העמותה ביקשה מבג"צ כי יורה על המשיבים לנמק:
א.      מדוע לא יפעילו את סמכותם החוקית והמנהלית על מנת להקים מנגנון מנהלי אשר יפעל לפקח באופן מקצועי, מלא ומקיף על פעילותם של אפוטרופוסים (יחידים ו/או תאגידים), שמונו מכוח צו שיפוטי, לשם הגנה וניהול ענייניהם של חסויים, לרבות עניינים כספיים, עניינים רפואיים, ועניינים אישיים.
ב.      מדוע אינם פועלים ליצירת מסגרת ארגונית-מקצועית אשר תעניק הכשרה מקיפה לבני משפחה וליחידים וארגונים אחרים שמונו על ידי בתי המשפט המוסמכים לשמש כאפוטרופוסים, ולקביעת סטנדרטים ואמות מידה מקצועיות כתנאי להתמנות כאפוטרופוס  ליחידים ותאגידים כאחד שאינם בני משפחה של חסויים.
ג.        מדוע המשיבים אינם מממשים את הצעתם להקים יחידה מנהלית משותפת לפיקוח על אפוטרופוסים לעניינים אישיים על מנת להבטיח פיקוח מלא ואפקטיבי גם על טיב הטיפול הניתן לחסויים, כל זאת תוך הקצאת משאבים הולמת לנושא.