יום שישי, 10 בינואר 2014

על גילנות והשתלות איברים: המלצות ועדת כתבן להסרת מגבלות הגיל

בימים אלה נפל דבר: ועדה ציבורית שמונתה על ידי משרד הבריאות אשר בראשה עמד ד"ר אייל כתבן, המליצה פה אחד להסיר את מגבלת הגיל הכרונולוגי כחסם לקבלת תרומות איברים לצרכי השתלה (ריאות, לב, כבד, כליות), וברב דעות המליצה אף לא להביא את הגיל הכרונולוגי - ככזה - במסגרת שיקולי סדרי העדיפויות לקבלת השתלת האיבר בפועל.
להלן הקישור לדוח המלא של הוועדה:
להלן עיקרי המלצות הוועדה:

"הוועדה ממליצה כי: 
1. יבוטל הגיל כקריטריון מדיר לרישום מועמדים להשתלות איברים. 
2. הגיל לא ישוקלל בנוסחת ההקצאה, למעט כשיש לכך הצדקה רפואית עניינית. שקלול הגיל המקובל כיום בכליות יישאר מטעם זה על כנו. 
3. הוועדה ממליצה לוועדת ההיגוי לבחון את מנגנוני ההקצאה הקיימים, כדי להבטיח שאלו אינם נותנים משקל כלשהו לגיל הכרונולוגי, אלא מנימוקים רפואיים בלבד. ניתן לשקול להכליל מדדים חלופיים שאין בהם שקלול גיל כרונולוגי ושיש להם תוקף רפואי (דוגמת מדד השבריריות), בנוסחת ההקצאה (כלומר לא כתנאי סף). 
המלצה מס' 1 התקבלה פה אחד. המלצות מס' 2 ו-3 התקבלו ברוב דעות. "