יום חמישי, 20 במאי 2010

הבקרה והפיקוח על ההשקעות של קרנות הפנסיה

מאז הרפורמה של ראשית שנות האלפיים, מרבית כספי החסכונות הפנסיוניים של תושבי ישראלי מושקעים רובם ככולם בהשקעות שאינן אגרות חוב ממשלתיות, אלא במסלולי שוק חופשי "כלליים" שלא תמיד תואמים את רמת הסיכון המאפיינים את הרציונל של ההסדר הפנסיוני - כלומר, ודאות ובטחון להבטחת ביטחון סוציאלי בזיקנה.
בדוח מבקר המדינה האחרון, בחן מבקר המדינה את רמת הביקורת והפיקוח של משרד האוצר על דפוסי ההשקעה של קרנות הפנסיה. ממצאיו אינם מעודדים. כדבריו:
"הביקורת העלתה, כי במהלך יישום הרפורמות בשוק ההון חסרו מנגנוני הסדרה ופיקוח שיאזנו בין שיקולים של פיתוח וליברליזציה של השווקים לבין סדרי פיקוח ושיקולים של הגנה על כספי החוסכים. רמת ההסדרה, הפיקוח והבקרה של אגף שוק ההון על פעילות הגופים המוסדיים הייתה חלקית בתחומים מסוימים, והמשבר בשוק ההון האיץ את תהליכי הרגולציה שמבצע האגף. על האגף לדאוג לאיסוף נתונים שיאפשרו לו לקיים תהליך מסודר של פיקוח ובקרה שבמהלכו יוכל לנטר סיכונים קרוב ככל האפשר לזמן אמת ולטפל בהם. כל זאת כדי להגן כנדרש על חסכונות הציבור המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים."
לאור המשבר הפיננסי האחרון, אין ספק כי יש צורך בפיקוח הרבה יותר הדוק ומבוקר בכדי למנוע מצב שבו זקנים יעמדו בזיקנתם בפני שוקת שבורה של אבדן נכסיהם על ידי השקעות שגויות או חסרות אחריות של מנהלי קרנות הפנסיה.

אין תגובות: