יום שלישי, 5 בפברואר 2013

חוק האזרחים הותיקים ומודעות לזכויות חוקיות

אחד התיקונים החשובים שהוכנסו לאחרונה לחוק האזרחים הותיקים הוא תיקון מספר 11 משנת 2011.
מכוח תיקון זה נקבע כי:

"רשות ציבורית תמסור למשרד בכתב, עד 31 באוגוסט, בכל שנה, תמצית של כל זכות או הטבה לפי דין או הסכם,
שנותנת אותה רשות ציבורית לאזרחים ותיקים ושל התנאים לקבלת הזכות או ההטבה, נכון ליום 1 ביולי של אותה שנה,
בשל הגיעם לגיל הקובע או לגיל מאוחר יותר; המידע שיימסר למשרד לפי סעיף קטן זה יהיה מידע כללי, המתייחס לכלל
ציבור הזכאים, ויכלול גם פרטים בדבר האפשרות של הציבור לקבל מידע נוסף לגבי הזכות או ההטבה."

הרציונל הוא שכל הזכויות וכל ההטבות, שמוענקות על ידי גופים ציבוריים, ירוכזו במקום אחד, ויהיו פומבייים ונגישים.

ואכן, בימים אלה התפרסמה המודעה הבאה, אשר לכאורה מיישמת ומוציאה את הפועל את החזון.

היוזמה היא חיובית וראויה, ויש לקוות שאכן אזרחים ותיקים רבים יעיינו במדריך הזכויות הזה ויתבעו את זכויותיהם החוקיות להם הם זכאים.

אין תגובות: